Jавна набавка мале вредности – Набавка горива бр. 01/2019

Дана, 18. фебруара 2019. године, ЈКПКомуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну набавку добара „Набавка горива”.

Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца са обавезном назнаком на лицу коверте: ЈКПКомуналац” Главна број 14/а, 21240 Тител „Понуда за јавну набавку добара – набавка горива” број ЈНМВ 01/2019 – не отварати поштом или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона као и име особе за контакт.

Јавно отварање понуда обавиће се у згради наручиоца, на дан 27.02.2019. са почетком у 12,15 часова.

Контакт особа: Игор Ћурувија , бр. телефона 021/2960-200, имејл: jkp-komunalac.titel@gmail.com

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одговор на постављено питање бр. 1 можете преузети овде.

Обавештење о закључењу уговора можете преузети овде.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *