Јавна набавка мале вредности – Набавка електричне енергије бр. 02/2019

Дана, 20. фебруара 2019. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну набавку добара „Набавка електричне енергије“.

Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца са обавезном назнаком на лицу коверте: ЈКП „Комуналац“ Главна број 14/а, 21240 Тител „понуда за набавку добара – набавка електричне енергије – не отварати” поштом или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив и пуну пословну адресу понуђача, број телефона као и име особе за контакт.

Јавно отварање понуда обавиће се у згради наручиоца на дан 01.03.2019. са почетком у 12,15 часова. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који морају имати писмено овлашћење. Писмено овлашћење се предаје комисији пре отварања понуда.

Контакт особа: Игор Ћурувија, бр. телефона 021/2960-200 имејл: jkp.komunalac.titel@gmail.com

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Обавештење о закључењу уговора можете преузети овде.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *