Ценовник

Директор ЈКП „Комуналац“ Тител, дана 05.05.2023. године донео је пречишћен текст Ценовника услуга који садржи:

 1. Пречишћен текст Ценовника услуга ЈКП „Комуналац“ Тител од 10.06.2022. године
 2. Измену и допуну Ценовника услуга ЈКП „Комуналац“ Тител, број: 82-7/2023 од 30.01.2023. године

Ц Е Н О В Н И К     У С Л У Г А
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ТИТЕЛ
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

I ЦЕНЕ УСЛУГА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ
Цена воде са ПДВ-ом 10%
1. домаћинства ………………………………………….. …….…..65,00 дин./m3
2. правна лица ………………………………………….. 98,00 дин./m3

II КАНАЛИЗАЦИЈА
Цена услуге са ПДВ-ом 10%
1. домаћинства са канализацијом………………………..20,00 дин./m3
2. правна лица са канализацијом …………………………38,00 дин./m3

III ЦЕНА УСЛУГА ЗА ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА

Цена услуга за изношење и депоновање смећа са ПДВ-ом 10%
1. Физичка лица……………………………………………….. 530,00 дин. по домаћинству
2. Привредни субјекти

I група

Привредни субјекти (продавнице, маркети, мегамаркети, објекти који се баве производњом и продајом млека и млечних производа) који имају обезбеђен контејнер…………………….6.050 дин./по једном контејнеру од 1,1m3 на месечном нивоу.

II група

Привредни субјекти који нису обухваћени I групом…………………………..12,00 дин./m2

За привредне субјекте из I групе, који користе 1/2 или 1/3 запремине контејнера, наплаћиваће се сразмерни део цене.

 

IV ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ИЗНОШЕЊЕ НЕКОМУНАЛНОГ СМЕЋА

Цене за изношење некомуналног смећа са ПДВ-ом 10%
1. ауто приколица …………………………………………300,00 дин.
2. тракторска приколица ………………………………… 500,00 дин.
3. камионска приколица ………………………………   1.800,00 дин.

V ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ИЗНОШЕЊЕ ФЕКАЛИЈА

Цене услуга за изношење фекалија са ПДВ-ом 10%
1. Домаћинства
– Тител …………………………………………………….2.000,00 дин./цистерна 6,5 m3
– Лок ……………………………………………………    2.500,00 дин./цистерна 6,5 m3
– Вилово …………………………………………………  2.800,00 дин./цистерна 6,5 m3

– Гардиновци ……….……………………………………….. 3.000,00 дин./цистерна 6,5 m3
– Мошорин………………………………………………   3.000,00 дин./цистерна 6,5 m3
– Книћанин ………………………………………………. 4.000,00 дин./цистерна 6,5 m3
– Перлез……………………………………………………6.000,00 дин./цистерна 6,5 m3

VI ЦЕНЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

Цене пијачних услуга са ПДВ-ом 20%
1. Закуп тезге:
-дневни закуп за кориснике који немају годишњу резервацију тезге…………..300,00 дин/м
-дневни закуп за кориснике који имају годишњу резервацију тезге……………100,00 дин/м
-накнада за годишњу резервацију тезге…………………………………………4.200,00 дин/м

 1. Продаја робе ван пијачног места……………………………………………… 600,00 дин/м

-из камиона преко 3т (2м)…………………………………………………….……1.200,00 дин.
-из трактора, тракторске приколице, тракторске корпе, комбија (1,5м)…………….900,00 дин.

VII ЦЕНОВНИК ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

 

 1. Сахрањивање:

       – копање са затрпавањем гробног места ………………………………………….. 5.600,00 дин.
– употреба капеле ………………………………………………………………….4.500,00 дин.
– трошкови одржавања гробног места за прву годину …. ………………………2.300,00 дин.

– сахрана  покојника  који није живео на територији  општине Тител – поред редовних услуга  плаћа  се накнада за коришћење земљишта по једном гробном месту (осим најуже

родбине и покојника који се сахрањује у породичну гробницу)…………………..20.000,00 дин.

 

 1. Закуп гробног места:

– закуп гробног места за 10 година.. ……………………………………………………..7.800,00 дин.
– годишњи закуп гробног места…………………………………………………………2.000,00 дин.
– закуп дуплог гробног места за 10 година……………………………………… 15.600,00 дин.
–  израда гробнице за два гробна места са закупом на 30 година………. 138.000,00 дин.

–  израда гробнице за четири гробна места са закупом на 30 година…..195.000,00 дин.

–  израда гробнице за шест гробних места са закупом на 30 година…..276.000,00 дин.

–  закуп гробнице за два гробна места на 30 година…………………………….40.000,00 дин.

–  закуп гробнице за четири гробна места на 30 година………………………60.000,00 дин.

–  закуп гробнице за шест гробних места на 30 година……………………….80.000,00 дин.

 1. Такса за радове на гробљу:

–  израда споменика по гробном месту……………………………………………….. 2.000,00 дин.

–  израда гробнице са једним до четири гробна  места ……………………….. 8.000,00  дин.

– годишња такса за радове на гробљу………………… ……………………………..44.000,00 дин.

 

 1. Ексхумација
            – ексхумација до годину дана…………………………………………………. 52.000,00 дин.
  – ексхумација до 5 година. ………………………………………………………..45.000,00 дин.
  – ексхумација преко 5 година. …………..………………………………………….39.000,00 дин.

 

Цене погребних услуга  исказане су са ПДВ-ом од 10%

 

VIII ЦЕНА ПРИКЉУЧКА НА ГРАДСКУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ

Цене прикључка на градски водовод фи ¾“ са ПДВ-ом 10%
1. домаћинство ……………………………………………………………………..64.000.00 дин.
2. права лица……………………………………………………………………….. 64.000,00 дин.

IX ЦЕНА ПРИКЉУЧКА НА ГРАДСКУ КАНАЛИЗАЦИЈУ

Цена прикључка на градску канализацију са ПДВ-ом 10%
1. домаћинство ………………………………………………………………..…64.000,00 дин.
2. права лица……………………………….…………………………………..…64.000,00 дин.

X НАКНАДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ БРОЈИЛА са ПДВ-ом 20%

– Накнада за одржавање бројила ф 25 (физичка лица) ………………….45,00 дин./месечно
– Накнада за одржавање бројила преко ф25 (физичка лица) ………….  60,00 дин./месечно
– Накнада за одржавање бројила до ф 25 (правна лица) ……………… 120,00 дин./месечно
– Накнада за одржавање бројила од ф 25 до ф 40(правна лица)….. .    150,00 дин./месечно
– Накнада за одржавање бројила преко ф 40 (правна лица) ……………200,00 дин./месечно
Физичка лица учествоваће процентуално у цени баждарења сразмерно броју чланова домаћинства у заједничким објектима.

XI НАКНАДА ЗА ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ са ПДВ-ом 20%

-правна лица………………………………………….…………….…..……………12.000,00 дин.
-физичка лица…………………………………………………………..…..………… 7.200,00 дин.

XII НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ, РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УРЕЂАЈА ЗА СЛИКОВНО ИЛИ ЗВУЧНО ОБАВЕШТАВАЊЕ ИЛИ ОГЛАШАВАЊЕ НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ ВАН НАСЕЉА ПО m2 ПОСТАВЉЕНЕ РЕКЛАМЕ (ЗА ГОДИНУ ДАНА) са ПДВом 20%

– једнострано…………………………………………………………………….……2.000,00 дин.          – двострано  ……………………………………………………………………………..4.000,00 дин.

XIII НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ, РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УРЕЂАЈА ЗА СЛИКОВНО ИЛИ ЗВУЧНО ОБАВЕШТАВАЊЕ ИЛИ ОГЛАШАВАЊЕ НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ И У УЛИЦАМА У НАСЕЉУ, ОДНОСНО ДРУГОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ КОРИСТИ ПРЕДУЗЕЋЕ, ПО m2 ПОСТАВЉЕНЕ РЕКЛАМЕ (ЗА ГОДИНУ ДАНА) са ПДВ-ом 20%

-једнострано………………………………………………………………… 2.500,00 дин.
-двострано……………………………………………………………………5.000,00 дин.

XIV НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВА НА ЈАВНОМ ПУТУ (пречник до 100mm)

– за постављање водова до 50m дужине………………………………………..100,00 дин./m
– за постављање водова од 51m до 500m дужине……………………………….50,00 дин./m
– за постављање водова преко 500m дужине……………………………………  25,00 дин./m
За пречнике преко 10mm накнада се линеарно увећава у зависности од повећања пречника.

XV ЧИШЋЕЊЕ И ПРИКУПЉАЊЕ СМЕЋА, ЛИШЋА, БЛАТА, И ДРУГИХ НЕЧИСТОЋА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ПО m2, са ПДВ-ом 20%………..……1,00 дин.

XVI ОДРЖАВАЊЕ И КОШЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, ПО m2, са ПДВ-ом 20%
– тримером………………………………………………………………………………5,00 дин.
– ротационом косачицом………………………………………………………….…….5,00 дин.

XVII ОДНОШЕЊЕ НА ДЕПОНИЈУ КАБАСТИХ СТВАРИ, ГРАЊА, КОРОВСКОГ РАСТИЊА И ДРУГОГ ОТПАДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА са ПДВом 20%
-утовар /m2/…………………………………………………………………….……..300,00 дин.
-превоз /тона/ – до 20km……………………………………………………………  600,00 дин.

XVIII ПРИКУПЉАЊЕ БЛАТА И НЕЧИСТОЋА НАКОН ОБИЛНИХ ПАДАВИНА са ПДВ-ом 20%

-утовар /m2/………………………………………………………………..…………300,00 дин.
-превоз /тона/………………………………………………………………..……… 600,00 дин.

XIX ОДРЖАВАЊЕ РАСКРСНИЦА (КОШЕЊЕ КОРОВА, ШИБЉА), ПО m2, са ПДВ-ом 20%……………………………………………………………………………….………5.00 дин.

XX РАД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И РАДНЕ СНАГЕ са ПДВ-ом 20%:

– Комбинована машина CАТ. …………………………………………….…7.500,00 дин./час
– Камион кипер до 10 тона ………………………………………………..…6.500,00 дин./час
-Трактор са приколицом 3 тоне ………………………………………….… 3.000,00 дин./час      -Трактор приколицом 5 тона………………………………………………………………….4.000,00 дин./час
– Булдожер……………………… ………………………………………………….12.000,00 дин./час
– Вибро ваљак 3 тоне ……………………………………………………… . .5.000,00 дин./час
– Моторне маказе НС 80 ……………………………………………………….3.000,00 дин./час
– Моторна тестера ………………………………………………………… ….3.000,00 дин./час
– Подбушење до пречника ф50………………………………………………….2.500,00 дин./m
– Подбушење од ф50 до ф160…………………………………………………..4.000,00 дин./m
– Пумпа за црпљење воде са радником …………………………………….. 2.000,00 дин./час
– Пумпа за црпљење фекалија са радником …………………………………3.000,00 дин./час  – Рад специјализованог возила за црпљење  фекалних  вода  и одгушење  канализационих                     водова..…………… ….………………………………………………………. 10.000,00 дин./по започетом сату
– Рад ВК/КВ водоинсталатера…………………………………………………..600,00 дин./час
– Рад ВК/КВ механичара………………………………………………… …….600,00 дин./час
– Рад возача и руковаоца машина …………………………………………………600,00 дин./час
– Рад НК радника …………………………………………………………… …495,00 дин./час
– Бетонирање и монтажа саобраћајних знакова и обележја по комаду……3.000,00 дин./ком.
– Исправљање стубова и саобраћајних знакова ………………………..…. 2.000,00 дин./ком.
– Замена саобраћајних знакова на постојећим стубовима …………………2.000,00 дин./ком.

XXI ИСКЉУЧЕЊА И УКЉУЧЕЊА НЕРЕДОВНИХ ПЛАТИША ЗА ПОТРОШЕНУ ВОДУ са ПДВ 20%
-Искључење……………………………………………………………………5.500,00 дин.
-Укључење……………………………………………………………………  5.500,00 дин.

XXII ДЕМОНТАЖА ВОДОМЕРА са ПДВ- ом 20%……………………………4.200,00 дин.

 

У Тителу, 05.05.2023. године                                                                                                                                           Директор

Љубо Панић