Директор ЈКП „Комуналац“ Тител, дана 01.08.2018.године донео је пречишћен текст који садржи:

1. Ценовник услуга ЈКП „Комуналац“ Тител-пречишћен текст од 01.01.2018.
2. Измену и допуну Ценовника услуга ЈКП „Комуналац“ Тител-пречишћен текст од 01.01.2018., бр.39-8/2018 од 31.05.2018. године

3.Измену и допуну Ценовника услуга ЈКП „Комуналац“ Тител од 29.01.2021.  бр.62-9/21

4.Измену и допуну Ценовника услуга ЈКП „Комуналац“ Тител од 28.10.2021. бр. 70-4/2021.

 

Ц Е Н О В Н И К   У С Л У Г А
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ТИТЕЛ
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

1.

I ЦЕНЕ УСЛУГА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ
Цена воде са ПДВ 10%
1. домаћинства …………………………………………..49,10 дин/м3
2. правна лица …………………………………………..89,10 дин/м3

II КАНАЛИЗАЦИЈА
Цена услуге са ПДВ 10%
1. домаћинства са канализацијом…………………13,31 дин/м3
2. правна лица са канализацијом ………………. 24,20 дин/м3

III ЦЕНА УСЛУГА ЗА ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА
Цена услуга за изношење и депоновање смећа
1. физичка лица  …………………………………………390,00 дин без ПДВ-а по домаћинству
2. правна лица …………………………………………8,86  са ПДВ-ом дин/м2

I група

Привредни субјекти ( продавнице, маркети, мегамаркети објекти који се баве продајом млека и млечних производа ) кojи имају обезбеђен контејнер ……………………………………………………6.050 дин/контејнеру од 1,1 м3 на месечном нивоу

II група

Привредни субјекти који нису обухваћени I групом …………………8,86 дин/m2

За привредне субјекте из I групе , који користе 1/2 или 1/3 запремине контејнера , наплаћиваће се сразмерни део цене .

IV ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ИЗНОШЕЊЕ НЕКОМУНАЛНОГ СМЕЋА

Цене за изношење некомуналног смећа са ПДВ 10%
1. ауто приколица ………………………………………………………… 300,00 дин.
2. тракторска приколица ……………………………………………… 500,00 дин.
3. камионска приколица ………………………………………………1.800,00 дин.

V ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ИЗНОШЕЊЕ ФЕКАЛИЈА

Цене услуга за изношење фекалија са ПДВ 10%
1. Домаћинства
– Тител …………………………………………………………………… 2.000,00 дин/цистерна 6,5 м3
– Лок ……………………………………………………………………… 2.500,00 дин/цистерна 6,5 м3
– Вилово ………………………………………………………………… 2.800,00 дин/цистерна 6,5 м3
– Гардиновци …………………………………………………………. 3.000,00 дин/цистерна 6,5 м3
– Мошорин………………………………………………………………..3.000,00 дин/цистерна 6,5 м3
– Книћанин …………………………………………………………….. 2.200,00 дин/цистерна 6,5 м3
– Перлез…………………………………………………………………….3.200,00 дин/цистерна 6,5 м3
2. Домаћинства (1/2 цистерне)
– Тител …………………………………………………………………… 1.339,33 дин.

VI ЦЕНЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

Цене пијачних услуга са ПДВ 20%
1. Закуп тезге:
-дневни закуп за кориснике који немају годишњу резервацију тезге…………..300,00 дин/м
-дневни закуп за кориснике који имају годишњу резервацију тезге…………….100,00 дин/м
-накнада за годишњу резервацију тезге…………………………………………………….4.200,00 дин/м

2. Продаја робе ван пијачног места………………………………………………………………600,00 дин/м

-из камиона преко 3т (2м)………………………………………………………………………….1.200,00 дин.
-из трактора, тракторске приколице,тракторске корпе,комбија (1,5м)……………900,00 дин.

VII ЦЕНОВНИК ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

Цене погребних услуга са ПДВ 10%
– Копање са затрпавањем гробног места …………….. 4.000,00 дин.
– Употреба капеле …………………………………………… 3.500,00 дин.
– Трошкови одржавања гробног места
за прву годину  …………………………………………….. 2.300,00 дин.
– Закуп гробног места за 10 г. ………………………….. 6.000,00 дин
– Годишњи закуп гробног места………………………… 1.000,00 дин.
– Закуп дуплог гробног места за 10 г………………… 12.000,00 дин
– Годишњи закуп дуплог гробног места…………….. 2.000,00 дин.
– Продаја гробнице за два гробна места са
урачунатим трошковима сахране и трајним
закупом………………………………………. ………………..135.000,00 дин.
– Продаја гробнице за два гробна места са
урачунатим трошковима сахране и закупом
на 30 година…………………………………………………….67.500,00 дин.
-продужење закупа гробницебнакон истека првих 30 година……………..40.000,00 дин

– Такса за радове на гробљу:

-израда споменика по гробном месту ….. 2.000,00 дин.

-израда гробнице са једним до четири гробна места…….8.000,00 дин

годишња такса за радове на гробљу…………………..44.000,00 дин

– Есхумација до годину дана………………………………40.000,00 дин.
– Есхумација до 5 год. ……………………………………. 35.000,00 дин.
– Есхумација преко 5 год. ……………………………….. 30.000,00 дин.

VIII ЦЕНА ПРИКЉУЧКА НА ГРАДСКУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ

Цене прикључка на градски водовод фи ¾“ са ПДВ 10%
1. домаћинство ……………………………………………………….64.000.00 дин.
2. Права лица………………………………………………………… 64.000,00 дин.

IX ЦЕНА ПРИКЉУЧКА НА ГРАДСКУ КАНАЛИЗАЦИЈУ

Цена прикључка на градску канализацију са ПДВ 10%
1. домаћинство ……………………………………………………………64.000,00 дин.
2. Правна лица……………………………………………………………… 64.000,00 дин.

X НАКНАДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ БРОЈИЛА са ПДВ 20%

– Накнада за одржавање бројила ф 25 (физичка лица) ………………..42,23 дин/месечно
– Накнада за одржавање бројила преко ф25 (физичка лица) ……….50,60 дин/месечно
– Накнада за одржавање бројила до ф 25 (правна лица) …………….101,32 дин/месечно
– Накнада за одржавање бројила од ф 25 до ф 40(правна лица)…..135,09 дин/месечно
– Накнада за одржавање бројила преко ф 40 (правна лица) ……….186,65 дин/месечно
Физичка лица учествоваће процентуално у цени баждарења сразмерно броју чланова домаћинства у заједничким објектима.

XI НАКНАДА ЗА ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА И САГЛАСНОСТИса ПДВ 20%

-правна лица……………………………………………………………………………….12.000,00 дин.
-физичка лица……………………………………………………………………………… 7.200,00 дин.

XII НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ, РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УРЕЂАЈА ЗА СЛИКОВНО ИЛИ ЗВУЧНО ОБАВЕШТАВАЊЕ ИЛИ ОГЛАШАВАЊЕ НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ ВАН НАСЕЉА ПО М2 ПОСТАВЉЕНЕ РЕКЛАМЕ (ЗА ГОДИНУ ДАНА) са ПДВ 20%

-једнострано………………………………………………………………………………… 2.000,00 дин. -двострано ……………………………………………………………………………………4.000,00 дин.

XIII НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ, РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УРЕЂАЈА ЗА СЛИКОВНО ИЛИ ЗВУЧНО ОБАВЕШТАВАЊЕ ИЛИ ОГЛАШАВАЊЕ НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ И У УЛИЦАМА У НАСЕЉУ, ОДНОСНО ДРУГОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ КОРИСТИ ПРЕДУЗЕЋЕ, ПО М2 ПОСТАВЉЕНЕ РЕКЛАМЕ (ЗА ГОДИНУ ДАНА) са ПДВ 20%

-једнострано………………………………………………………………………………… 2.500,00 дин.
-двострано…………………………………………………………………………………….5.000,00 дин.

XIV НАКНАДА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О УГИНУЋУ ЖИВОТИЊА са ПДВ 20% ………………………………………………………………………………………………………..2.400,00 дин.
-уколико власник уклони и транспортује на место
предвиђено за одлагање…………………………………………………………………..600,00 дин.

XV НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВА НА ЈАВНОМ ПУТУ (пречник до 100мм)

– за постављање водова до 50м дужине…………………………………………..100,00 дин/м
– за постављање водова од 51м до 500м дужине……………………………….50,00 дин/м
– за постављање водова преко 500м дужине……………………………………..25,00 дин/м.
За пречнике преко 100мм накнада се линеарно увећава у зависности од повећања пречника.

XVI ЧИШЋЕЊЕ И ПРИКУПЉАЊЕ СМЕЋА, ЛИШЋА, БЛАТА, И ДРУГИХ НЕЧИСТОЋА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ПО М2, са ПДВ 20%………………..0,33 дин.

XVII ОДРЖАВАЊЕ И КОШЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, ПО М2, са ПДВ 20%
– тримером………………………………………………………………………………………….. 4,54 дин.
– ротационом косачицом……………………………………………………………………….3,00 дин.

XVIII ОДНОШЕЊЕ НА ДЕПОНИЈУ КАБАСТИХ СТВАРИ, ГРАЊА, КОРОВСКОГ РАСТИЊА И ДРУГОГ ОТПАДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА са ПДВ 20%
-утовар. /м2/………………………………………………………………………………………169,37 дин.
-превоз /тона/…………………………………………………………………………………….129,35 дин.

XIX ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНЕ У ФУНКЦИОНАЛНОМ СТАЊУ (ГОДИШЊЕ) са ПДВ 20% ……………………………………………………………………………………………………71.500,00 дин.

XX ПРИКУПЉАЊЕ БЛАТА И НЕЧИСТОЋА НАКОН ОБИЛНИХ ПАДАВИНА са ПДВ 20%

-утовар /м2/………………………………………………………………………………………..169,37 дин.
-превоз /тона/……………………………………………………………………………………..129,35 дин.

XXI КРЧЕЊЕ ШИБЉА И ДРУГОГ РАСТИЊА У ПРИОБАЉУ РЕКЕ ТИСЕ И ОДНОШЕЊЕ НА ДЕПОНИЈУ, ПО М2, саПДВ 20%……………………………………..45,28 дин.

XXII ОДРЖАВАЊЕ РАСКРСНИЦА (КОШЕЊЕ КОРОВА, ШИБЉА), ПО М2, са ПДВ 20%……………………………………………………………………………………………………………………..4,54 дин

XXIII РАД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И РАДНЕ СНАГЕ са ПДВ 20%:
– Комбинована машина CАТ. …………………………………………………… 5.800,00 дин/час
– Камион кипер до 15 тона ………………………………………………………. 4.950,00 дин/час
-Трактор са приколицом 3 тона ……………………………………………….. 1.650,00 дин/час

-Трактор с приколицом 5 тона …………………………………………………2.500,00 дин/час
-Трактор гусеничар ТГ-110 ……………………………………………………. 5.709,00 дин/час
-Вибро ваљак 4 тоне ……………………………………………………………….. 2.400,00 дин/час
– Грејдер 80 кс …………………………………………………………………… 3.080,00 дин/час
– Моторна коса ФC 350 …………………………………………….. 935,00 дин/час, 5,10 дин/м2
– Моторне маказе НС 80 ………………………………………………………….. 1.320,00 дин/час
– Моторна тестера ……………………………………………………………………. 1.155,00 дин/час
– Ископ земље кат. у широком ископу …………………………………………. 440,00 дин/м3
– Ископ рова за полагање цеви …………………………………………………… 495,00 дин/м1
– Затрпавање рова…………………………………………………………………………….400,00 дин/м
– Подбушење………………………………………………………………………………….1.800,00 дин/м
– Агрегат за струју са радником ………………………………………………… 2.400,00 дин/час
– Пумпа за црпљење воде са радником ……………………………………. 1.500,00 дин/час
– Пумпа за црпљење фекалија са радником ………………………………..1.800,00 дин/час
– Рад ВК/КВ водоинсталатера…………………………………………………… 495,00 дин/час
– Рад ВК/КВ механичара………………………………………………………….. 495,00 дин/час
– Рад НК радника ……………………………………………………………………. 352,00 дин/час
– Бетонирање и монтажа саобраћајних знакова
и обележја по комаду………………………………………………………………. 1.500,00 дин/ком
– Исправљање стубова и саобраћајних знакова; …………………………….900,00 дин/ком
– Замена саобраћајних знакова на постојећим стубовима ………………900,00 дин/ком

XXIV ИСКЉУЧЕЊА И УКЉУЧЕЊА НЕРЕДОВНИХ ПЛАТИША ЗА ПОТРОШЕНУ ВОДУ са ПДВ 20%
-Искључење…………………………………………………………………………………4.800,00 дин.
-Укључење…………………………………………………………………………………..4.800,00 дин.

У Тителу, 01.08.2018.године

Директор:
ПАНИЋ ЉУБО с.р.