ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 03/20-НАБАВКА МЕТАЛНИХ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ СМЕЋА ОД 1,1 м3

Дана, 12.марта  2020. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну набавку добара  „Набавка металних контејнера за одлагање комуналног смећа 1.1 м3“.

Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца са обавезном назнаком на лицу коверте:  ЈКП „Комуналац“   Главна број 14/а, 21240 Тител     « Понуда за набавку добара  – Набавка металних контејнера за одлагање комуналног смећа 1,1м3» број ЈНМВ 03/2020  – НЕ ОТВАРАТИ ».поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив и пуну пословну адресу понуђача, број телефона као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуде је 8 (осам) дана од дана објављивања позива и конкурсне документације на Порталу јавних набавки.

Јавно отварање понуда обавиће се у згради Наручиоца на дан 20.03.2020. са почетком у 12,15 часова. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који морају имати писмено овлашћење. Писмено овлашћење се предаје Комисији преотварања понуда.

Контакт особа je Игор Ћурувија , бр.телефона 021/2960-200.

Позив за подношење понуде можете преузети овде .
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Oдговор на постављено питање можете преузети овде.

Одлуку о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде.

Обавештење о обустави поступка можете преузети овде .

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *