Јавна набавка мале вредности-набавка електричне енергије бр. 02/2020.

Дана, 18. фебруара 2020. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну набавку добара „Набавка електричне енергије”.Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца са обавезном назнаком на лицу коверте: ЈКП „Комуналац“ Главна број 14/а, 21240 Тител « Понуда за набавку добара – Набавка електричне енергије-не отварати» поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив и пуну пословну адресу понуђача, број телефона као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуде је 8 (осам) дана од дана објављивања позива и конкурсне документације на Порталу јавних набавки.

Јавно отварање понуда обавиће се у згради Наручиоца на дан 26.02.2020. са почетком у 12,15 часова. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који морају имати писмено овлашћење. Писмено овлашћење се предаје Комисији преотварања понуда.

Контакт особа je Игор Ћурувија , бр.телефона 021/2960-200.

Позив за подношење понуде можете преузети овде
Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлуку о додели  уговора можете преузети Oвде

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *