ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА „РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ СТАЗА И ИЗГРАДЊА НОВИХ НА ГРОБЉИМА, ПАРКИНГА И ПРОЛАЗА

Дана, 04.06. 2020. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну набавку радова „РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ СТАЗА И ИЗГРАДЊА НОВИХ НА ГРОБЉИМА, ПАРКИНГА И ПРОЛАЗА“.
Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној ко- верти на адресу Наручиоца са обавезном назнаком на лицу коверте: ЈКП „Комуналац“ Главна број 14/а, 21240 Тител, Понуда за јавну набавку радова« Реконструкција постојећих стаза и изградња нових на гробљима,паркинга и пролаза» број ЈНМВ 04/2020 – НЕ ОТВАРАТИ ».поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив и пуну пословну адресу понуђача, број телефона као и име особе за контакт.
Рок за подношење понуде је 8 (осам) дана од дана објављивања позива и конкурсне до- кументације на Порталу јавних набавки
Јавно отварање понуда обавиће се у згради Наручиоца на дан 12.06.2020. са почетком у 12,00 часова. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који морају имати писмено овлашћење. Писмено овлашћење се предаје Комисији преотварања понуда.
Контакт особа je Игор Ћурувија , бр.телефона 021/2960-200. , маил:јkp.komunalac.titel@gmail.com

Позив за подношење понуде можете преузети овде .

Конкурсну документацију можете преузети овде .

Одлуку о додели уговора можете преузети овде .

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде .

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *