ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА „САНАЦИЈА И ПРЕСВЛАЧЕЊЕ АСФАЛТОМ УЛИЦЕ АЛЕКСАНДРА ТИШМЕ У ТИТЕЛУ“

Дана, 04.06. 2020. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну набавку радова „САНАЦИЈА И ПРЕСВЛАЧЕЊЕ АСФАЛТОМ УЛИЦЕ АЛЕКСАНДРА ТИШМЕ У ТИТЕЛУ“.

Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној ко-        верти на адресу Наручиоца са обавезном назнаком на лицу коверте:  ЈКП „Комуналац“   Главна број 14/а, 21240 Тител     « Понуда за набавку радова – Санација и пресвлачење асфалтом улице Александра Тишме у Тителу» број ЈНМВ 03/2020  – НЕ ОТВАРАТИ ».поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив и пуну пословну адресу понуђача, број телефона као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуде је 8 (осам) дана од дана објављивања позива и конкурсне до- кументације на Порталу јавних набавки.

Јавно отварање понуда обавиће се у згради Наручиоца на дан 12.06.2020. са почетком у 11,00 часова. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који морају имати писмено овлашћење. Писмено овлашћење се предаје Комисији преотварања понуда.

Контакт особа je Игор Ћурувија , бр.телефона 021/2960-200. , маил:јkp.komunalac.titel@gmail.com

Позив за подношење понуде можете преузети овде .

Конкурсну документацију можете преузети овде .

Oдлуку о додели уговора можете преузети овде .

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде .

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *