Јавна набавка мале вредности – Набавка новог трактора са приколицом и даском за чишћење снега бр. 03/2019

Дана, 18. марта 2019. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну набавку добара „Набавка новог трактора са приколицом и даском за чишћење снега”.

Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца с обавезном назнаком на лицу коверте: ЈКПКомуналац“ Главна број 14/а, 21240 Тител „Понуда за јавну набавку добара – набавка новог трактора са приколицом и даском за чишћење снега” број ЈНМВ 03/2019 – не отварати поштом или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона као и име особе за контакт.

Јавно отварање понуда обавиће се у згради наручиоца на дан 26.03.2019. са почетком у 12,15 часова. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који морају имати писмено овлашћење. Писмено овлашћење се предаје комисији пре отварања понуда.

Контакт особа: Игор Ћурувија, бр. телефона 021/2960-200 имејл: jkp.komunalac.titel@gmail.com

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закључењу уговора можете преузети овде.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *