Jавна набавка мале вредности – Набавка горива бр. 01/2020

Дана, 10. фебруара 2020. године, ЈКПКомуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну набавку добара „Набавка горива”.

Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца са обавезном назнаком на лицу коверте:  ЈКП „Комуналац“   Главна број 14/а, 21240 Тител  « Понуда за јавну набавку добара  – Набавка горива» број ЈНМВ 01/2020 – НЕ ОТВАРАТИ » поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуде је 8 (осам) дана од дана објављивања позива и конкурсне документације  на  Порталу  јавних набавки.

Јавно отварање понуда обавиће се у згради Наручиоца  на дан 18.02.2020. са почетком у 12,15 часова. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који  морају имати писмено овлашћење. Писмено овлашћење се предаје Коми сији пре отварања понуда.

Контакт особа je Калкан Драган , бр.телефона 021/2960-200.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Oбавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *